Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 3/17 ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU z dnia 18 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR 3/17

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

w Starym Laskowcu

z dnia 18 lipca 2017 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zambrowie o nadanie odznak „Za Wysługę Lat”.

Na podstawie §26 pkt 9 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r. uchwala się, co następuje:

§1. Postanawia się o wystąpieniu z wnioskiem do Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zambrowie o nadanie odznak „Za Wysługę Lat” dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu zgodnie z imienną listą stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Sekretarzowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.