Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 1/17 ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU z dnia 11 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 1/17

ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W STARYM LASKOWCU 

z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania.


Na podstawie §26 pkt 3 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się o zwołaniu Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu na dzień 28 stycznia 2017 r.

2. Zebranie, o którym mowa w §1, odbędzie się o godz. 1800 w Szkole Podstawowej w Starym Laskowcu.

§ 2. Proponuje się następujący porządek Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności.

5. Sprawozdanie finansowe.

6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności zespołu „Laskowianki” i Koła Gospodyń Wiejskich.

8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwały w sprawie działalności organizacyjno-programowej.

11. Wyróżnienie członków OSP Stary Laskowiec w okresie sprawozdawczym.

12. Wystąpienia okolicznościowe

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie zebrania.

Prezes

Zbigniew Mioduszewski