Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 7/16 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu 27 września 2016 r.


UCHWAŁA NR 7/16
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnejw Starym Laskowcu
27 września 2016 r.

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu na rok 2017 środków finansowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

Na podstawie §26 pkt 6 i pkt 7 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

 §1. Postanawia się o zabezpieczeniu w budżecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu na rok 2017 środków finansowych w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu oraz Skarbnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes

Zbigniew Mioduszewski