Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 6/16 WALNEGO ZEBRANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU

UCHWAŁA NR 5/16

WALNEGO ZEBRANIA 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU

16 stycznia 2016r.

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2016.

Na podstawie §21 ust. 2 pkt 8 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

§1. Określa się wysokość składki członkowskiej na rok 2016 na kwotę 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć).

§2. Składkę, o której mowa w §1, zobowiązany członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu winien wnieść na rachunek jednostki, w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Bogdan Pac

Przewodniczący Walnego Zebrania