Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 4/16 WALNEGO ZEBRANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU

UCHWAŁA NR 4/16

WALNEGO ZEBRANIA 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU

16 stycznia 2016r.

w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie.

Na podstawie §20 ust. 2 pkt 11 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Wybiera się druha Zbigniewa Mioduszewskiego i druha Karola Krystosiaka jako delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogdan Pac

Przewodniczący Walnego Zebrania