Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 3/16 ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU z dnia 2 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 3/16
ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W STARYM LASKOWCU

z dnia 2 stycznia 2016 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania.

Na podstawie §26 pkt 3 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

1. 1. Postanawia się o zwołaniu Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu na dzień 16 stycznia 2016 r.

2. Zebranie, o którym mowa w §1, odbędzie się o godz. 1830 w Szkole Podstawowej w Starym Laskowcu.

§ 2. Proponuje się następujący porządek Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności.

5. Sprawozdanie finansowe.

6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności zespołu „Laskowianki” i Koła Gospodyń Wiejskich.

8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu za okres sprawozdawczy,

b) wyboru organów Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu:

- Zarządu (po wyborze przerwa na ukonstytuowanie się),

- Komisji Rewizyjnej (po wyborze przerwa na ukonstytuowanie się),

c) wyboru Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie,

d) wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie,

e) określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2016.

11. Podziękowania dla osób zasłużonych dla OSP Stary Laskowiec.

12. Wyróżnienie członków OSP Stary Laskowiec w okresie sprawozdawczym.

13. Wystąpienia okolicznościowe

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie zebrania.

                                 Prezes Zarządu

                                  Janusz Matczuk