Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 2/16 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 2 stycznia 2016 r.


UCHWAŁA NR 2/16
ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W STARYM LASKOWCU

z dnia 2 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia opracowań: sprawozdania finansowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu za rok 2015 i planu finansowego na rok 2016.

Na podstawie §26 pkt 6 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

 1. Postanawia się o przyjęciu opracowań:

1.2.1) sprawozdania finansowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu za rok               2015, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

1.2.2) planu finansowego na rok 2016, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

  1. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi, Sekretarzowi i Skarbnikowi Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zarząd OSP w Starym Laskowcu

 1. Janusz Matczuk ……………………………..

 2. Urszula Piotrowska …………………………….

 3. Karol Krystosiak ……………………………..

 4. Jacek Traczyk ……………………………..

 5. Grzegorz Leszczyński ……………………………..

 6. Izabela Skarzyńska ……………………………..