Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA

Ogłoszenie

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

w Starym Laskowcu

Na podstawie §22 ust. 3 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., zwołuje się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu w dniu 16 stycznia 2016 r. na godzinę 1830 w Szkole Podstawowej

w Starym Laskowcu.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności.

5. Sprawozdanie finansowe.

6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności zespołu „Laskowianki” i Koła Gospodyń Wiejskich.

8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu za okres sprawozdawczy,

b) wyboru organów Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu:

- Zarządu (po wyborze przerwa na ukonstytuowanie się),

- Komisji Rewizyjnej (po wyborze przerwa na ukonstytuowanie się),

c) wyboru Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie,

d) wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie,

e) określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2016.

11. Podziękowania dla osób zasłużonych dla OSP Stary Laskowiec.

12. Wyróżnienie członków OSP Stary Laskowiec w okresie sprawozdawczym.

13. Wystąpienia okolicznościowe

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie zebrania.

Obecność wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu

z prawem do głosowania (bez MDP) obowiązkowa! Obowiązuje umundurowanie wyjściowe.
                                                                                      ZARZĄD
                                                                OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
                                                                          W STARYM LASKOWCU