Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 7/15 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 6 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 7/15

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

w Starym Laskowcu

z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie skreślenia z listy członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

Na podstawie §15 ust. 2 pkt 1 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Z powodu rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie postanawia się o skreśleniu z listy członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu:

1) druhnę Żanetę Kaczyńską,

2) druhnę Agatę Zaręba,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi Zarządu – Naczelnikowi oraz Sekretarzowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.