Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 6/15 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 6 listopada 2015 r.

Uchwała nr 6/15

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

w Starym Laskowcu

z dnia 6 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.

Na podstawie §26 pkt 1 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 5/15 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” §2. otrzymuje brzmienie:

„§2. Do reprezentowania w Stowarzyszeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu deleguje się jednego druha, wskazanego przez Prezesa, spośród następujących członków OSP w Starym Laskowcu:

1) druha Krzysztofa Kolińskiego,

2) druha Bogdana Pac,

3) druha Zbigniewa Rzepińskiego.”

§ 2. Niniejszą uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.