Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 4/15 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 20 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 4/15

ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W STARYM LASKOWCU

z dnia 20 stycznia 2015 r.

w sprawie zwołania Walnego Zebrania.

Na podstawie §26 pkt 3 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się o zwołaniu Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu na dzień 7 lutego 2015 r.

2. Zebranie, o którym mowa w §1, odbędzie się o godz. 1800 w Szkole Podstawowej w Starym Laskowcu.

§ 2. Proponuje się następujący porządek Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności.

5. Sprawozdanie finansowe.

6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności zespołu „Laskowianki” i Koła Gospodyń Wiejskich.

8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu za okres sprawozdawczy,

b) zmian w składzie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu,

c) zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu,

d) określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2015.

11. Wyróżnienie członków OSP Stary Laskowiec w okresie sprawozdawczym.

12. Wystąpienia okolicznościowe

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie zebrania.