Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 5/15 WALNEGO ZEBRANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU z dnia 7 lutego 2015

UCHWAŁA NR 5/15

WALNEGO ZEBRANIA

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU

z dnia 7 lutego 2015 r.

w sprawie nadania honorowego członkostwa w Zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

Na podstawie §21 ust. 2 pkt 13 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się honorowe członkostwo w Zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu druhowi Krzysztofowi Kolińskiemu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogdan Pac

………………………………..

Przewodniczący Walnego Zebrania