Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 2/15 WALNEGO ZEBRANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU z dnia 7 lutego 2015

UCHWAŁA NR 2/15

WALNEGO ZEBRANIA

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU

z dnia 7 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

Na podstawie §20 oraz §21 ust. 2 pkt 5 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w składzie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu:

1) odwołuje się ze składu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu druha Krzysztofa Kolińskiego – Wiceprezesa-Naczelnika i druha Karola Krystosiaka – Zastępcę Naczelnika;

2) powołuje się do składu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu druha Karola Krystosiaka na stanowisko Wiceprezesa-Naczelnika.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogdan Pac

………………………………..

Przewodniczący Walnego Zebrania