Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 2/14 WALNEGO ZEBRANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU z dnia 8 lutego 2014

UCHWAŁA NR 2/14

WALNEGO ZEBRANIA

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU

z dnia 8 lutego 2014 r.

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2014.

Na podstawie §21 ust. 2 pkt 8 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość składki członkowskiej na rok 2014 na kwotę 20,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia).

§ 2. Składkę, o której mowa w §1, zobowiązany członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu winien wnieść na rachunek jednostki, w terminie do 30 kwietnia 2014 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogdan Pac

………………………………..

Przewodniczący Walnego Zebrania