Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Ogłoszenie o Zebraniu Walnym

Ogłoszenie
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu

Na podstawie §22 ust. 3 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., w związku z Uchwałą Zarządu OSP Nr 01/23 z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków OSP, zawiadamia się o terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu w dniu 04 lutego 2023 r. o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej w Starym Laskowcu.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Ślubowanie MDP.

5. Sprawozdanie z działalności.

6. Sprawozdanie finansowe.

7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

8. Sprawozdanie z działalności zespołu „Laskowianki” i Koła Gospodyń Wiejskich.

9. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

10. Dyskusja.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu za okres sprawozdawczy,

b) działalności organizacyjno-programowej.

12. Wystąpienia okolicznościowe

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie zebrania.

Obecność wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z prawem do głosowania oraz MDP obowiązkowa! Obowiązuje strój galowy.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starym Laskowcu