Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Ogłoszenie o walnym zebraniu sprawozdawczym OSP

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM OSP STARY LASKOWIEC

Na podstawie §26 pkt 3 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu,
przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym
Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., Zarząd OSP ogłasza, co następuje:

I. Postanawia się o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Starym Laskowcu na dzień 19 lutego 2022 r. (sobota). Zebranie odbędzie się o godz. 18 00 w Strażnicy OSP w Starym Laskowcu.
II. Proponuje się następujący porządek Walnego Sprawozdawczego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności zespołu „Laskowianki” i Koła Gospodyń Wiejskich.
8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu za okres sprawozdawczy,
b) zmiany w składach organów Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu:
- Zarządu,
- Komisji Rewizyjnej,
c) w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
11. Wystąpienia okolicznościowe.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie zebrania.
III. Obowiązuje umundurowanie wyjściowe.
IV. W zebraniu nie uczestniczą członkowie MDP.
V. Obecność obowiązkowa.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starym Laskowcu.