Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Walne Zebranie członków OSP w 2021 r.

W dniu 15.07.2021 r. w Świetlicy Wiejskiej w Starym Laskowcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP. Podsumowano działalność jednostki i podmiotów wchodzących w struktury straży za rok 2020 oraz dokonano wyboru na pięcioletnią kadencję nowych władz statutowych – Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W zebraniu udział wzięli członkowie OSP, a także zaproszeni goście: senator RP Marek Adam Komorowski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie, Komendant PSP w Zambrowie st. bryg. Krzysztof Konicki, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zambrowie Bogdan Pac i Komendant Gminny OSP Krzysztof Koliński.

Zebranie rozpoczął prezes jednostki OSP Zbigniew Mioduszewski, dziękując wszystkim za przybycie i całoroczną pracę na rzecz stowarzyszenia. Następnie uczczono minutą ciszy pamięć druhów, którzy odeszli na wieczną wartę w ostatnim okresie. Prowadzenie dalszej części zebrania sprawozdawczo-wyborczego przekazano druhowi Bogdanowi Pac, który przystąpił do realizacji porządku obrad. Zgodnie z tym porządkiem sprawozdanie z działalności za miniony rok przedstawił naczelnik druh Karol Krystosiak, który poinformował, iż OSP w roku 2020 uczestniczyła 55 razy w akcjach ratowniczych, w tym: gaszenie pożarów - 14 razy, likwidacja miejscowych zagrożeń – 27 razy, alarmy fałszywe - 0 razy, zabezpieczenia rejonu operacyjnego JRG Zambrów - 14 razy, wyjazdy gospodarcze - 11 razy, ćwiczenia 1- raz. Najczęściej do zdarzeń wyjeżdżał druh Jacek Skarzyński – 39 razy. W imieniu Skarbnik jednostki Urszuli Piotrowskiej, sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy przedstawił druh Bogdan Pac. Opis ubiegłorocznej działalności przedstawiło również Koło Gospodyń Wiejskich na czele z przewodniczącą Anna Mioduszewska i Zespół Ludowy „Laskowianki” pod kierownictwem Elżbiety Bagińskiej. Zarówno jedna grupa jak i druga należą do struktur stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu. Po odczytaniu przez druha Waldemara Jeziorowskiego sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej, udzielono Zarządowi OSP absolutorium. Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania – wyborów nowego Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Gminny i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie. Zarząd ukonstytuował się następująco: Zbigniew Mioduszewski - Prezes, Karol Krystosiak - Wiceprezes-Naczelnik, Urszula Piotrowska - Skarbnik, Izabela Gaworska - Sekretarz, Jacek Traczyk - Zastępca Naczelnika, Jacek Skarzyński - Gospodarz, Łukasz Milczewski - Kronikarz, Mariusz Samson - Członek, Przemysław Zalewski - Członek. Na delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie wybrano: druha Zbigniewa Mioduszewskiego, druha Karola Krystosiaka, druha Bogdana Pac, druha Krzysztofa Kolińskiego i druha Daniela Gadomskiego. Natomiast przedstawicielami do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie Gminnego zostali: druh Zbigniew Mioduszewski, druh Bogdan Pac, druh Krzysztof Koliński i druh Daniel Gadomski. Na zebraniu ustalono wysokość składki członkowskiej, która w roku 2021 wyniesie 20 zł.

Na koniec głos zabrali zaproszeni goście. Każdy z nich gratulował członkom wielkiego zaangażowania w działalność organizacji oraz dalszej owocnej pracy. Gratulując nowo wybranemu Zarządowi OSP, życzyli bardzo dobrej współpracy z władzami samorządowymi i Komendą Powiatową PSP w Zambrowie.

Należy zaznaczyć, że nasza Jednostka jest największą formacją OSP w powiecie zambrowskim. Aktualnie jednostka OSP liczy 115 druhen i druhów. Wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także ma status organizacji pożytku publicznego.