Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Ogłoszenie o terminie Walnego Zebrania Sprawoczo- Wyborczego w 2021

Ogłoszenie
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starym Laskowcu


Na podstawie §22 ust. 3 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu,przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu w dniu 15 lipca 2021 r. na godzinę 19 00 w Strażnicy OSP w Starym Laskowcu.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności zespołu „Laskowianki” i Koła Gospodyń Wiejskich.
8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu
za okres sprawozdawczy,
b) wyboru organów Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu:
- Zarządu (po wyborze przerwa na ukonstytuowanie się),
- Komisji Rewizyjnej (po wyborze przerwa na ukonstytuowanie się),
c) wyboru Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie,
d) wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie,
e) w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
11. Wystąpienia okolicznościowe
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie zebrania.


Obecność wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z prawem do głosowania (bez MDP) obowiązkowa! Obowiązuje strój galowy.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starym Laskowcu