Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Ogłoszenie o terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków OSP

Ogłoszenie

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

w Starym Laskowcu

Na podstawie §22 ust. 3 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu

w dniu 8 lutego 2020 r. na godzinę 1900 w Strażnicy OSP w Starym Laskowcu.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności.

5. Sprawozdanie finansowe.

6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności zespołu „Laskowianki” i Koła Gospodyń Wiejskich.

8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał:

a) udzielenia absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu za okres sprawozdawczy,

b) w sprawie działalności organizacyjno-programowej.

11. Wystąpienia okolicznościowe

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie zebrania.

Obecność wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z prawem do głosowania (bez MDP) obowiązkowa! Obowiązuje strój galowy.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

w Starym Laskowcu