Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM OSP STARY LASKOWIEC

Na podstawie §26 pkt 3 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., Zarząd OSP ogłasza, co następuje:

I. Postanawia się o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu na dzień 20 stycznia 2018 r. (sobota). Zebranie odbędzie się o godz. 1900 w Szkole Podstawowej w Starym Laskowcu.

II. Proponuje się następujący porządek Walnego Sprawozdawczego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu:


1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności zespołu „Laskowianki” i Koła Gospodyń Wiejskich.
8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
11. Wyróżnienie członków OSP Stary Laskowiec w okresie sprawozdawczym.
12. Wystąpienia okolicznościowe
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie zebrania.
III. Obowiązuje umundurowanie wyjściowe.
IV. W zebraniu nie uczestniczą członkowie MDP.
V. Obecność obowiązkowa.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starym Laskowcu